Kurallar

Proje Öğrencilerinin ve Danışman Öğretmenlerin Uyması Gereken Etik Kurallar

1- Araştırmacı, bilimsel araştırmanın tüm adımlarında bütünlüğü korumalıdır. Araştırmacılar, ölçülmeyen veri girişi, başka araştırmacıların yaptığı çalışmaları almak gibi bilimi kötüye kullanmaktan kaçınmalıdırlar. Bu tür projeler tespit edildiğinde yarışmadan elenir.

2- Projelerin uluslararası bilimsel araştırma kurallarına uygun olarak hazırlanma zorunluluğu vardır. Sorumluluk, proje sahipleri ve danışman öğretmenlere aittir.

3- Etik kurul izni alması gereken proje sahipleri, Etik-Risk Formu doldurmalıdır. (Omurgalı hayvanlar ile ilgili deneyler, radyoaktif maddeler, tehlikeli deney setleri, toksik ve kanserojen maddeler içeren projeler sergiye çağrılmayacaktır.)

4- Araştırma amacıyla toplanan bilgilerin sadece bu amaçla kullanılması gereklidir.

5- Üniversite gibi kurumlarla yapılacak çalışmalarda kurum izninin alınması ve Etik-Risk Formda belirtilmesi gerekmektedir.

6- Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler için sergilenmeden önce patent başvurusunda bulunması önerilir.

 

Proje Raporu Yazım Formatı

Proje çalışmasının en önemli adımı proje raporunun yazımıdır. Yazımda olabildiğince açık ve yalın bir anlatım yolu izlenmelidir, gereksiz tekrarlardan kaçınılmalıdır. Anlatım, üçüncü tekil şahıs ağzından, mümkünse edilgen (pasif) biçimde yapılmalıdır. Kısa ve öz cümleler kullanılmalıdır. Rapor bilgisayarla Times New Roman yazı karakteri kullanılarak yazılmalı ve noktalama işaretlerinden sonra bir vuruşluk (bir boşluk) ara verilmelidir. Kullanılacak karakterler: Bölüm başlıklarında 14 pt (koyu); metinde 12 pt olmalıdır. Çok gerekli durumlarda standart kısaltmalar dışında kısaltmalara gidilebilir. Yapılan kısaltma veya kullanılan simge ilk geçtiği yerde parantez içinde ve yalnızca bir kez açıklanmalıdır. Proje raporunuz toplam 50 sayfayı aşmamalıdır.

Proje raporu aşağıdaki formatta yazılmalı ve format dışına çıkılmaktan kaçınılmalıdır.

Proje Adı: Proje hakkında fikir verecek, tek cümleden oluşan kısa ve öz bir ad olmalıdır.

Projenin Amacı:

Çalışmayı yaparken ne amaçladığınızı kısaca birkaç cümle ile ya da maddeler halinde belirtiniz.

Giriş:

Bu bölümde yaptığınız çalışmanın konusuna ve bu konuyla ilgili daha önce yapılmış çalışmalara değininiz. Çalışmanızı diğer çalışmalarla karşılaştırarak benzeyen ve ayrılan yönlerini belirtiniz. Proje çalışmanızdaki hedeflerinizi belirtiniz.

Materyal ve Yöntem:

Burada çalışmanızda kullandığınız materyal ve ölçü cihazları ile (duyarlılık, ne oldukları,…vb) kimyasal ve biyolojik maddelerin temel özelliklerini belirtiniz. Deneylerde izlenen yol, çalışmanın kapsamı ve gözlemler yazılmalıdır. Deneylerin nasıl, nerede ve kimler tarafından yapıldığı, tekrar sayısı gibi bilgiler açık ve öz olarak ifade edilmelidir. Hesaplamalar, veri çizelge ve grafikleri bu bölümde yer almalıdır.

Sonuçlar ve Tartışma:

Proje çalışmasında elde edilen sonuçları mümkünse maddeler halinde bu bölümde veriniz. Sonuçlarınız matematiksel eşitlik, sözlü ifade veya sayısal değerler olabilir. Sayısal sonuçlarınızı mümkünse grafik ve çizelgeler halinde veriniz ve hesaplamaları gösteriniz. Sonuçlar uluslar arası birim sistemine(SI) uygun olmalıdır.

Sonuçlarınızı geçerlilik sınırlarını belirterek tartışınız. Yaptığınız çalışmanın amacını gözden geçirerek hedefinize ne derece ulaştığınızı belirtiniz. Varsa sonuçlarınızı olumsuz etkileyen nedenleri ifade ediniz. Çalıştığınız konu ile ilgili önerilerinizi belirterek konuyla ilgili çalışma yapmak isteyenlere yol gösteriniz.

Kaynaklar:

Proje çalışmanızı yaparken kullandığınız yazılı kaynakları yazar adlarına göre alfabetik olarak dizerek bu bölüme ekleyiniz. Kaynakların yazımı aşağıdaki kalıplara uymalıdır:

 

Bir Makaleyi Kaynak Gösterdiğinizde:

1. Yazar soyadı, virgül, yazar adının baş harfi, nokta ve virgül (soyadın ve adın ilk harfi büyük).

2. Makalenin yayın yılı ve virgül.

3. Makalenin başlığı (başlığın ilk harfi büyük) ve virgül.

4. Makalenin yayımlandığı yer (her sözcüğün ilk harfi büyük) ve virgül.

5. Cilt ve iki nokta (varsa sayı no parantez içinde verilir).

6. Makalenin başlangıç ve bitiş sayfaları ve nokta.

Matsusaka, K., Chiba, S. and Shimomura, T., 1977, Purification and substrate specificity of brewer's yeast alpha-glucosidase, Agricultural and Biological Chemistry, 41: 1917-1923.

 

Bir Kitabı Kaynak Gösterdiğinizde:

1. Yazar soyadı, virgül, yazar adının baş harfi, nokta ve virgül (soyadın ve adın ilk harfi büyük).

2. Kitabın basım yılı ve virgül.

3.Kitabın adı ve virgül (başlığın ilk harfi büyük).

4. Kitabı yayınlayan kurum, yayınevi (her sözcüğün ilk harfi büyük) ve virgül.

5. Yayınevinin bulunduğu şehir ve virgül

6. Kitabın sayfa sayısı (yerli ise s, yabancı ise p harfi ile devam etmeli) ve nokta.

Wilson, I. D., 2003, Handbook of analytical separations, Elsevier, New York, 22p.

 

Bir Tezi Kaynak Gösterdiğinizde:

1. Yazar soyadı, virgül, yazar adının baş harfi, nokta ve virgül (soyadın ve adın ilk harfi büyük).

2. Tezin sunum yılı ve virgül

3. Tezin başlığı ve virgül (başlığın ilk harfi büyük).

4. Yüksek lisans veya doktora tezi olduğu ve virgül.

5. Tezin yapıldığı kurum ve virgül

6. Kurumun bulunduğu şehir ve nokta

Bıçak, E., 2005, Fitaz enziminin immobilizasyonu, karakterizasyonu ve fitat degredasyonunda kullanımı, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

 

Teşekkür:

Bu başlığa size projenizde yardımcı olan üniversite hoca ve asistanlarına, okuldaki proje danışmanınıza, kurum ve kuruluşlara ve okul idarecilerinize bir teşekkür yazısı eklemelisiniz.

 

Ekler:

Projenizle ilgili ilave etmek istediğiniz ek bilgiler ile her deney aşamasını içerecek şekilde (içinde sizin olduğunuz ve olmadığınız) fotoğraflarınızı bu alana ekleyebilirsiniz.

Şimdi Kayıt Olun
Şimdi Kayıt Olun